Vedtægter vedtaget på
generalforsamling d. 11. juni 2020.
 

Vedtægterne for Landboforeningen Kronjylland kan downloades i en printvenlig udgave på nedenstånde link.


Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
LANDBOFORENINGEN KRONJYLLAND
 

Navn og hjemsted § 1
Foreningens navn er Landboforeningen Kronjylland.
Dens hjemsted er Favrskov Kommune.

Foreningen er medlem af organisationen Landbrug & Fødevarer.

Foreningens aktive medlemmer og interessemedlemmer er samtidig medlemmer af Landbrug & Fødevarer.
Medlemskabet af Landbrug & Fødevarer kan ikke fravælges for disse medlemskategorier.


Formål § 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske samt deres sociale og kollegiale interesser.

Det er herunder foreningens formål
at sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og udviklingsmuligheder

at fremme landbofamiliernes dialog med, og omdømme i, det omgivende samfund.


Medlemmer § 3
Enhver person, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem.
Som aktive medlemmer optages selvstændige landmænd(momsregistreret) enten som ejere eller forpagtere/bortforpagtere, deres ægtefælle/samlever, driftsledere eller andre, der indgår i et ejer- eller brugerfællesskab.
Juridisk person kan stemme ved navngiven person.

Som interessemedlemmer optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke.

Som passive medlemmer optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke.
Passivt medlemskab kan kun tegnes i den lokale forening, og giver således ikke medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Aktive medlemmer:

Bedriftsmedlemskab
Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske landbrugsbedrifter drevet som selskab eller enkelt-mandsejet. Der medfølger altid et personligt medlemskab - Bedriftsmedlemskab.

Medejermedlemskab
Medejere af en bedrift, hvor der allerede er tegnet bedriftsmedlemskab, kan tegne et medejermedlemskab.

Driftsledermedlemskab
Driftsleder eller ansat med ledelsesansvar kan tegne et driftsledermedlemskab, når den pågældende landbrugsbedrift de arbejder på, allerede har et bedriftsmedlemskab. Hvis dette ikk er tilfældet, kan de tegne et bedriftsmedlemskab.

Ægtefællemedlemskab
Ægtefælle eller samlevende med ejer, medejer eller driftsleder af et selskab kan tegne et ægtefælle-medlemskab.

Bortforpagtermedlemskab
Ejere af landbrugsjord, som har bortforpagtet hele arealet, kan tegnet et aktivt medlemskab som bortforpagter.

 

Interessemedlemmer

Medarbejdermedlemskab
Medarbejdere, der ikke betegnes som driftsledere, eller som har en anden ledende rolle på landbrugsbedriften, kan optages som medarbejdermedlemmer. Hvis de er medlem af LandboUngdom er der kontingentnedsættelse for deres medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

Andre erhvervsdrivende
Andre erhvervsdrivende, der ønsker at støtte det erhvervspolitiske arbejde i den lokale forening samt Landbrug & Fødevarer.

Interessemedlemskab
Et interessemedlemskab forudsætter kun en interesse for landbruget, og derfor kan alle personer, foreninger, organisationer og virksomheder med interesse for landbruget optages som interessemedlemmer.

§4
Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves én gang årligt.


§ 5

Et medlemskab giver ret til på medlemsvilkår at gøre brug af foreningens tilbud efter de til en hver tid gældende regler, at deltage i foreningens møder og arrangementer, at modtage Landbrug & Fødevarers medlemsblad samt at modtge øvrige medlemstilbud.


§ 6
Indmeldelse i foreningen sker gennem bestyrelsens medlemmer eller foreningens administration. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter.


§ 7
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens administration inden den 1. november, med virkning for følgende kalenderår. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det kommende år.


Generalforsamling § 8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.


§ 9
Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. Sager der ikke er opført på dagsordenen, kan der ikke træffes gyldig beslutning om.
Dog kræves 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer til vedtægtsændring, jævnfør §31. Ophør og sammenslutning jævnfør § 32.


§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 5 % af de aktive medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

Bestyrelsen indkalder til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen eller på anden måde med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen skal afholdes på et sted inden for foreningens område.


§ 11
Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent.

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen. Vedrørende generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten.


§ 12
På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Debat om bestyrelsens beretning

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og orientering om indeværende års budget.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.

Øvrige valg, herunder valg af revisor.

Eventuelt.


§ 13
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 1. februar


§ 14
Ved valg til bestyrelsen benyttes skriftlige forslag og afstemning.
Ved afstemninger, hvor der samtidig skal vælges tre eller flere personer, stemmes efter prioriteringsmetoden, jævnfør foreningens valgregulativ.

Skal der kun vælges én eller to personer, kræves der for at opnå valg, at de pågældende opnår absolut flertal, jævnfør foreningens valgregulativ.

Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver det, ellers ved håndsoprækning.

Der kan ikke stemmes ved stedfortræder.


Bestyrelsen § 15
Bestyrelsen består foruden formanden af 8 bestyrelsesmedlemmer. De 8 bestyrelsesmedlemmer er alle fritvalgte.

De 8 bestyrelsesmedlemmer samt formanden vælges for en toårig periode på en ordinær generalforsamling. Der er valg af 4 af de 8 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Der vælges én suppleant for en periode på 1 år.

Afgår formanden eller et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten af vedkommendes valgperiode på den nærmest følgende generalforsamling.


§ 16
Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær, næstformand og kasserer. Sekretæren og kassereren kan vælges uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar overfor generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 17
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til, under ansvar over for bestyrelsen, at behandle løbende sager.


§ 18
Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde på primærsiden og eventuelt andre udvalg, råd mv.


§ 19
Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf.


§ 20
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale. På områder, hvor der samarbejdes med andre landøkonomiske foreninger, kan personale ansættes og afskediges af den fælles ledelse.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens ansatte.


§ 21
Bestyrelsen godkender de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejendom.

Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden, sammen med foreningens sekretær, når sagen er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

I alle øvrige sager tegnes foreningen af dens ansatte leder/sekretær sammen med formanden eller ved dennes forfald næstformanden.


§ 22
Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen skal til stadighed være underrettet om, hvilke personer, der i henhold til fuldmagt tegner foreningen.


§ 23
Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for dens virksomhed. Ligeledes kan bestyrelsen udmelde foreningen af selskaber eller sammenslutninger.


§ 24
Bestyrelsen indkaldes på formandens foranledning, når formanden finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at eksterne kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet udsendes senest otte dage efter mødet.
Ved mindre end otte dages varsel for bestyrelsesmøde, kan bestyrelsen kun træffe beslutninger, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.


Udvalg § 25
Til varetagelse af særlige opgaver, det faglige arbejde og andre foreningsaktiviteter nedsætter bestyrelsen udvalg i det omfang, bestyrelsen finder behov for det.
Udvalgenes sammensætning fastlægges i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden for det enkelte udvalg.

Udvalgenes arbejde foregår under ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen.


Foreningsforum § 26
Mindst én gang om året sammenkalder bestyrelsen alle foreningens valgte og udpegede repræsentanter til orientering og drøftelse om medlemmernes forhold og foreningens arbejde.


Hæftelse § 27
Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.


Regnskab og revision § 28
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om, indenfor hvilke rammer de nedsatte udvalg kan disponere. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.


§ 29
Regnskabet revideres af tre på generalforsamlingen valgte revisorer, heraf en uafhængig, registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Fonde og legater § 30
Bestyrelsen fører tilsyn med foreningens fonde og legater og sørger for at de anvendes i overensstemmelse med fundatsen.

Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer overens med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål.


Vedtægtsændringer og ophør § 31
Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal, af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med dette formål.


§ 32
Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves absolut flertal, af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den fortsættende forening samtidig godkendes.


§ 33
Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres foreningens aktiver, passiver og forpligtelser til den fortsættende forening.


§ 34
Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den afsluttende generalforsamling anvendes til gavn for landbruget indenfor foreningens område.