Hvad sker der i sagerne om Indsatsplan Beder og Indsatsplan Stautrup/Åbo vs. Aarhus Kommune om anvendelse og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler?

Det vil vi give en orientering om her:

Indsatsplanerne blev som forventet vedtaget på byrådsmødet i Aarhus Kommune d. 24/2. Aarhus Kommune udvalgte herefter 13 lodsejere under Indsatsplan Beder, som ville blive de første til at modtage påbud om anvendelse og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.

Efterfølgende indbød de 4 lokale landboorganisationer til informationsmøde for disse 13 udvalgte lodsejere om sagens videre forløb. Samtidig blev der afholdt møde med Landbrug & Fødevarer, der gav tilsagn om økonomisk og faglig opbakning til gennemførelse af en eventuel retssag for én af de 13 lodsejere.

I juni måned blev der afholdt åstedsforretninger hos de 13 udvalgte lodsejere. De modtog her hver især et erstatningstilbud fra Aarhus Kommune med baggrund i en varsel om udstedelse af påbud mod anvendelse og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på dele af deres ejendom. Lodsejerne skal indgive høringssvar til Aarhus Kommune med eventuelle indsigelser mod dette senest d. 16. september.

I den forbindelse blev der igen afholdt infomøde for de 13 lodsejere med deltagelse af bl.a. formændene for de 4 lokale landboorganisationer samt chefjurist Charlotte Bigum Lynæs, Landbrug &Fødevarer, der fortalte og vejledte om den juridiske del i sagen.

Der vil senere blive afholdt et nyt møde for de 13 lodsejere med deltagelse af bl.a. chefjurist Charlotte Bigum Lynæs, Landbrug & Fødevarer og chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Seges vedr. juridiske spørgsmål og info i sagen.

Vi afventer nu udstedelse af påbud fra Aarhus Kommune ultimo 2016 eller primo 2017.

Der er i Landbrug & Fødevarer nedsat en ”vandgruppe” med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra berørte landboorganisationer, chefjurist Charlotte Bigum Lynæs, Landbrug & Fødevarer, chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Seges samt advokat Håkun Djurhuus, advokatfa. Bech-Bruun, hvor der sker erfa-udveksling på tværs i forhold til kommunerne.

Landbrug & Fødevarer følger pt. lignende sager i Egedal og Sønderborg kommuner telt tæt, også juridisk.

Kommuner kan udstede påbud med foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet jf. enten Miljøbeskyttelseslovens §24, der omhandler boringsnære beskyttelsesområder eller §26a, der omhandler hele områder. Indsatsplan Beder hører under §26a. Som udgangspunkt må det forventes, at et påbud vil få opsættende virkning. Natur- og Miljøklagenævnet kan dog ændre dette ved en efterfølgende sag.

Med udgangspunkt i Miljøbeskyttelsesloven §26a vil Landbrug & Fødevarer meget gerne afprøve en sag som principsag ved domstolene, da man forventer at kunne vinde denne. Det er af stor vigtighed, da udstedelse af sådanne påbud ellers vil kunne komme til at omfatte ca. 25% af Danmarks landbrugsarealer!

En eventuel principsag vil i første omgang skulle behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. Forventet sagsbehandlingstid 2-3 år. Herefter ved Landsretten. Forventet sagsbehandlingstid 3-4 år.

Med udgangspunkt i nøjagtig de samme data i Indsatsplan Beder er den visuelle fremstilling og konklusion hos Aarhus Kommune og landbruget helt forskellig! Landbruget har derfor et meget stort ønske om, at få udarbejdet en beskrevet standard for den visuelle fremstilling af pesticidfund. Der arbejdes pt. på dette.