Miljøstyrelsen har i dec. 2017 offentliggjort en vejledning til grødeskæring i vandløb. I den anledning har Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen udsendt følgende skrivelse:     

Miljøstyrelsen har offentliggjort en vejledning til grødeskæring i vandløb, som er blevet til på baggrund af en faglig udredning om samme emne.
Det er mit ønske at sikre en god afvanding i de vandløb, hvor der alene er afvandingshensyn. I de vandløb, hvor der er flere interesser tilknyttet, skal behov for afvanding og et godt miljø i højere grad gå hånd i hånd. Formålet med vejledningen er med andre ord at facilitere en bedre grødeskæring.

Vejledningen orienterer om konkrete metoder til skæring og reduktion af grøde i vores vandløb. I forhold til vandløb, der indgår i Natura 2000-planerne, fremgår det af vejledningen, at det efter en konkret vurdering i forhold til de opstillede mål for vandløbets bevaringstilstand, kan være muligt at foretage grødeskæring, hvis det vurderes ikke at skade udpegningsgrundlaget.

I vandløb som ikke er en del af udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område, kan der være andre naturhensyn, herunder beskyttede arter, de såkaldte bilag IVarter. I disse tilfælde foretages en vurdering af, om grødeskæring på en konkret vandløbsstrækning vil have negativ effekt på disse arter eller naturtyper.

Begge vurderinger skal foretages af vandløbsmyndigheden. 

Jeg kan endvidere oplyse, at jeg har nedsat et ekspertudvalg som ved udgangen af 2017 forventes at komme med konkrete anbefalinger til bl.a. regelændringer på vandløbsområdet, så der fremadrettet kan sikres en tilstrækkelig afvanding af land og by samtidig med, at EU retlige natur- og miljøforpligtigelser overholdes.

Med venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Grødeskæringsvejledning kan ses her.