Folketinget har vedtaget en ændring af randzoneloven i dag - d. 11. juni 2014 - som betyder at det samlede randzone areal halveres.

Landbrug & Fødevarer melder følgende ud om loven:

"Landmænd har brugt oceaner af tid og penge på rådgivning om vandplaner og randzoner, og staten har tilsvarende brugt enorme ressourcer på planlægning og høringer af vandplaner. Samlet er der brugt et trecifret millionbeløb på politisk arbejde uden livet er blevet bedre for en eneste salamander", siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Med lovændringen skal en række landmænd leve op til et øget krav om randzoner. Det gælder eksempelvis de steder, hvor der er mange offentlige grøfter og kanaler eller steder med 2-meter bræmme eller § 3 vandløb, der ikke er regelmæssigt vandførende.

"Det er fagligt stærkt problematisk og svært at forene med det overordnede mål om en halvering af randzonearealet. Randzoner langs vandløb, som ikke fører vand det meste af året, giver altså umiddelbart ikke meget mening rent miljømæssigt", konstaterer Lars Hvidtfeldt.

Det endelige kort over, hvor randzonerne skal være, er ikke færdigt endnu. Omkring 1. juli vil Miljøministeriet offentliggøre et kort over hvilke vandløb og søer, der skal have randzoner. På baggrund af dette kort beregner Fødevareministeriet det samlede randzoneareal, og laver et vejledende kort over randzonerne, der forventes offentliggjort omkring 1. august.

Ændringen af loven sker udelukkende af hensyn til, at lovens skal kunne administreres. Placeringen af randzoner sker ikke ud fra miljø- og naturmæssige hensyn, men alene på baggrund af eksisterende udpegninger. Der er altså ingen sikkerhed for, at de randzoner, som skal udlægges med den ændrede lov, virker bedre end de randzoner, som ikke længere skal udlægges.

"Generelt set er her tale om juridisk makværk. Det svarer til at bygge bilen, mens man kører i den, og så er der altså en ret stor risiko for at lande i grøften," siger Lars Hvidtfeldt.

Der er således fortsat tale om generel regulering på et usikkert fagligt grundlag. Mange steder har randzonerne ingen effekt i forhold til målene i vandmiljøet. Anerkendte tyske forskere har for nylig fremlagt resultater, der viser, at det har yderst begrænset effekt at lave randzoner på drænede arealer. Det betyder, at langt de fleste randzoner i Danmark vil være virkningsløse.

Til faktaboks:

Folketinget har vedtaget en ændring randzoneloven. Det indebærer, at der fremover alene være randzoner langs åbne vandløb og søer i landzone som er:

1. Offentlige i henhold til vandløbslovens § 9

2. Omfattet af 2 meter bræmmekrav i henhold til vandløbslovens § 69

3.Omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3

4. Målsat i vandplanerne (kendes først når vandplanerne er vedtaget)

Det er samtidig aftalt, at ændringen af loven skal medføre, at randzonearealet halveres fra 50.000 ha til ca. 25.000 ha.

 

Hvad kan du gøre som landmand

1. juli offentliggøres et kort over alle vandløb og søer, som er omfattet af randzoneloven – det drejer sig i første omgang om alle offentlige vandløb, § 3 vandløb og søer og 2 m bræmmer vandløb og søer.

Det er vigtigt at orientere sig i kortet – og hvis du kan se, at der er tvivl om udpegningen eller deciderede fejl skal det meldes ind til kommunen hurtigst muligt.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at udpegningen af § 3 søer alene er vejledende – hvis du ikke mener registreringen er rigtig eller du er i tvivl, kan du spørge kommunen, og så har de pligt til at svare inden for 4 uger.